REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ”MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY 2021”

§1  Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest IKOR P.H.U z siedzibą ul. Meissnera 1, 80-462 Gdańsk identyfikującą się numerem NIP 9570614413 , REGON 191263748 , dalej zwany „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.01.2021 r., a kończy się dnia 31.01.2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. §2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ma ukończone 13 lat i posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna;

c) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiada konto w serwisie Instagram, 

e) wykona Zadanie Konkursowe. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na w serwisie Instagram pracę konkursową pt. ”MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY 2021” i oznaczy pracę konkursową w opisie profilem @ikor.pl oraz hashtagiem: #ikor #purecolors (dalej: Zadanie Konkursowe). 

6. Wykonanie Zadania Konkursowego polega na:

a) wykonaniu makijażu w stylu karnawałowym z wykorzystaniem min. jednego produktu marki Pure Colors. 

b) wykonaniu min. 1 zdjęcia ww. makijażu 

c) opublikowaniu zdjęcia lub zdjęć na swoim publicznym profilu na Instagramie oznaczając je profilem @ikor.pl oraz hashtagiem: #ikor #purecolors 

d) zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Konkursie przesyłając na adres marketing@ikor.pl link do opublikowanego zdjęcia w serwisie Instagram. 

7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 

8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne profile w serwisie Instagram; 

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 

2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 

3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego (dalej „dzieła”) na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie dzieła do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 3 (słownie: trzech) Zwycięzców. 

Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody w postaci zestawu kosmetyków Pure Colors składającego się z:

  • Podkładu mineralnego 9g – 1 szt.
  • Bazy korygującej 9g – 1 szt.
  • Bronzera mineralnego 9g – 1 szt.
  • Różu mineralnego 3g – 1 szt.
  • Rozświetlacza mineralnego 1,5g – 1 szt.
  • Pigmentów mineralnych 1,5g – 3 szt.
  • Pędzla do podkładu IKOR – 1 szt.
  • Pędzla do różu IKOR – 1 szt.

3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 

4. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 05.02.2021 r.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 05.02.2021. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski, adresu e-mail, telefonu. 

7. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

9. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.

10. Fundatorem Nagród jest Organizator. 

11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 

15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.§5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Ikor P.H.U., ul. Meissnera 1,

80-462 Gdańsk oraz na adres e-mail marketing@ikor.pl.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail marketing@ikor.pl.

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa. 

9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. § 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs ”MAKIJAŻ KARNAWAŁOWY 2021” na adres  e-mail marketing@ikor.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Ikor P.H.U. , ul. Meissnera 1,

80-462 Gdańsk związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla Organizatora.§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2021 r. 

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie www organizatora pod adresem URL: https://ikor.pl/ i w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla adresu siedziby organizatora.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany. 

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. 

Produkt dodany do obserwowanych
Produkt został dodany do porównywarki.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.